2019 Suzuki Smash 115

M400302

MT

Gas

N/A

GMA, Cavite

Metalic