2018 Suzuki Smash 115

M400155

MT

Gas

N/A

GMA, Cavite

Metalic